Η έκθεση I Am. Are you? εκκινεί από μια αίσθηση ύπαρξης, όπως στην φυσική παρουσία των υλικών και των σωμάτων, που εκτείνεται πέρα από την αντικειμενικότητα της αισθησιακής υλικότητας. Η αναγνώριση αυτής της επιμήκυνσης ως αναπόσπαστου μέρους του φυσικού υλικού είναι αυτό που δημιουργεί μια συνεχή προοπτική για το έργο. Το να σχετιστούμε με τον κόσμο μέσα από ακόμα μη ταξινομημένες, στιγμιαία απροσδιόριστες, συναντήσεις δημιουργεί ένα άνοιγμα όπου η αφθονία, οι πλεονάζουσες πτυχές της ύπαρξης, μπορούν να εκτείνονται πέρα από αυτό που πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε. Για μια στιγμή συναντάμε, για πρώτη φορά και χωρίς εργαλεία για να το διανοηθούμε, κάτι για το οποίο πρέπει να βρούμε νέες μορφές.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην έκθεση προκύπτουν από αυτόν τον μετασχηματισμό. Το έργο μεταμορφώνεται όχι μόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας του και μέσω των εμπειριών που εμπνέουν σε αυτό οι δημιουργοί του, αλλά και μέσω των εμπειριών όσων έρχονται σε επαφή με αυτό και σε σχέση με συγκεκριμένες καταστάσεις που διακρίνονται σε διαφορετικές στιγμές. Σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, τα έργα αποτελούν σημάδια στο χρόνο, που ναι μεν συγκρατούνται από συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά συγχρόνως οδηγούν σε νέες εμπειρίες, που δημιουργούν ένα κενό στο χρόνο. Σε αυτή τη στιγμιαία ασυνέχεια και μοναδικότητα του χρόνου δημιουργούνται τα εν εξελίξει έργα με τίτλους: Oxidopolis, Written Language (line drawings), Brush, the Crossed outs και Universal(s.) Σε αυτές τις ρωγμές, το έργο της εικαστικού συνεχίζει να εξελίσσεται – τόσο μέσα από νέα έργα, όσο και μέσω του μετασχηματισμού των υπαρχόντων.

Όταν η χρωστική ουσία περνάει από το χρώμα στην εξαφάνιση, όταν οι γραμμές περνάει από τα σημάδια στο νόημα, όταν τα υλικά σημάδια (των χρωμάτων) εκτείνονται σε σταγόνες, μουντζούρες, καμπύλες, γίνονται γράμματα, μιμούνται αντικείμενα ή εικόνες, οξείδια ή καταχωρημένα σφάλματα- τα σημεία μετασχηματίζουν το νόημα μέσα από τη διαδικασία της γέννησής τους. Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνεται στη δημιουργία των αντικειμένων ένας συνεχής μετασχηματισμός και μια συνεχώς μεταβαλλόμενη, ωστόσο συγκεκριμένη, κατάσταση. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική ο τίτλος της έκθεσης I am. Are you? τονίζει με κυριολεκτικό τρόπο μια συνεχή κίνηση (της ύπαρξης και της υλικότητας) που συνεχίζει να αλλάζει όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το έργο.