Η γκαλερί Λόλα Νικολάου παρουσιάζει μία έκθεση – αφιέρωμα στην Coco Chanel με τίτλο «Coco σαν εκείνη»

 

Από τις 30 Μαΐου μέχρι τις 22 Ιουνίου 2013.

 

 

Συμμετέχουν οι Εικαστικοί: Μανώλης Aναστασάκος, Βάσω Βούλγαρη, Γιάννης Διαμάντης, Μάριος Ελευθεριάδης, Δημήτρης Ζουρούδης, Κalos&Klio, Μαρία Καραχρήστου, Χάρης Κοντοσφύρης, Φώτιος Μπάλας, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Τριανταφύλλου, Έλλη Χρυσίδου

 

Και οι Σχεδιαστές Μόδας: Δάφνη Βαλέντε, Μάκης Τσέλιος, Κωνσταντίνος Τσιγαρός

 

 COCO   ΣΑΝ ΕΚΕINH

 

  Style is the difference,

  a way of doing, 

  a way of being done.

 

  Bukowski

Σ’ αυ­τές τις μέ­ρες κρί­σης, πο­λι­τι­κής, κοι­νω­νι­κής και κυ­ρί­ως προ­σω­πι­κής, ό­που οι α­ξί­ες και οι πα­γι­ω­μέ­νες αν­τι­λή­ψεις κα­ταρ­ρέ­ουν, ευ­και­ρί­α εί­ναι να α­να­θε­ω­ρη­θούν τα μέ­χρι πρό­τι­νος συγ­κε­κρι­μέ­να μον­τέ­λα στά­σε­ως ζω­ής και να δο­θεί βα­ρύ­τη­τα στα ση­μαν­τι­κά.

Η ποι­ό­τη­τα, η κομ­ψό­τη­τα, το στυλ, δεν εί­ναι ζη­τή­μα­τα που α­παι­τούν ιδιαίτερη οι­κο­νο­μι­κή ά­νε­ση. Α­παι­τούν ό­μως κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­στι­κή καλ­λι­έρ­γεια, α­παι­τούν ευ­γέ­νεια ψυ­χής  και μέ­τρο. Α­παι­τούν δου­λειά, κό­πο, βι­βλί­α, πολ­λά βι­βλί­α. Α­παι­τούν α­νοι­χτά μά­τια, αυ­τιά και ορ­θά­νοι­χτες καρ­δι­ές. Α­παι­τούν μύ­τη. Να ο­σφρανθού­με και­νού­ρι­ες, πρω­τό­τυ­πες λύ­σεις, ο­ρά­μα­τα-α­ρώ­μα­τα.

Στην πα­ρού­σα έκ­θε­ση ε­πι­χει­ρεί­ται να με­λε­τη­θεί έ­να σύμ­βο­λο της μό­δας, η Coco Chanel. Το τόλ­μη­μα έγ­κει­ται στο να α­πο­δo­θεί μια αρ­χεια­κή συλ­λο­γή αι­σθή­σε­ων. Οι καλ­λι­τέ­χνες κα­λούν­ται να α­πο­δώ­σουν την αί­σθη­ση που έ­χουν για τα συ­νώ­νυ­μα αυ­τού του προ­σώ­που, της Coco.

Ποι­α εί­ναι τα συ­νώ­νυ­μα;

Πώς μπο­ρεί κά­ποι­ος να α­πο-δώ­σει την αί­σθη­ση της ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ,ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ που δεν συν­δέ­ε­ται με το χρή­μα αλ­λά με τη γε­νι­κό­τε­ρη φι­λο­σο­φί­α ζω­ής;

Η κα­μέ­λια, μια σει­ρά πέρ­λες, έ­να λευ­κό που­κά­μι­σο, προ­σο­χή στη ρα­φή. Προ­σο­χή ό­χι στην πο­σό­τη­τα αλ­λά στην ποι­ό­τη­τα των υ­λι­κών. Εμ­μο­νή με την τε­λει­ό­τη­τα. Συ­νέ­πεια. Δου­λειά, πολλή δου­λειά. Πέν­τε στα­γό­νες ά­ρω­μα.

 

Η Coco α­πο­τε­λεί σύμ­βο­λο κομ­ψό­τη­τας και ε­ξαι­ρε­τι­κής ευ­φυ­ΐ­ας. Α­πεγ­κλώ­βι­σε τις γυ­ναί­κες α­πό στε­ρε­ό­τυ­πα ε­πα­νε­φευ­ρί­σκον­τας τη θη­λυ­κό­τη­τα, την πο­λυ­τέ­λεια, την κομ­ψό­τη­τα μέ­σα α­πό προ­ο­δευ­τι­κές σχε­δι­α­στι­κές προ­τά­σεις, τολ­μη­ρές για την ε­πο­χή, αλ­λά πάν­τα με τρο­με­ρή αι­σθη­τι­κή. Έ­δω­σε έμ­φα­ση στο α­πλό, το ου­σι­α­στι­κό και το ε­πε­ξερ­γά­στη­κε με υ­πο­μο­νή ώ­ρες. Το ρού­χο αν­τι­με­τω­πί­στη­κε α­πό ε­κεί­νη σαν προ­έ­κτα­ση ό­χι μό­νο του σώ­μα­τος αλ­λά και του γυ­ναι­κεί­ου μυα­λού. Η γυ­ναί­κα χει­ρα­φε­τή­θη­κε και η Coco έ­κλε­ψε α­πό την αν­τρι­κή γκαρ­ντα­ρόμ­πα το κου­στού­μι, αλ­λά στό­λι­σε τα ρού­χα της με κα­μέ­λι­ες. Έ­κο­ψε τα μαλ­λιά της κον­τά, φό­ρε­σε ό­μως μπα­λα­ρί­νες. Ε­πα­νε­φηύ­ρε την κομ­ψό­τη­τα μέ­σα α­πό την ά­νε­ση και την α­πλό­τη­τα. Έ­δω­σε στη γυ­ναί­κα έ­να κέ­λυ­φος δύ­να­μης συγ­κε­ρα­σμέ­νο πάν­τα με θη­λυ­κό­τη­τα και υ­πό­γει­ο, ε­σω­τε­ρι­κό ε­ρω­τι­σμό.

Το παν­τε­λό­νι, το σα­κά­κι, αν­τρι­κά α­ξε­σου­άρ, το μι­κρό μαύ­ρο φό­ρε­μα, η κα­μέ­λια, οι πέρ­λες, τα τρί­α βα­σι­κά της χρώ­μα­τα το μαύ­ρο, το λευ­κό, το σο­μόν. Πολ­λές α­λυ­σί­δες, πλεγ­μέ­νες συ­χνά με δέρ­μα. Έ­νας ε­ρω­τι­σμός ευ­φυ­ής κι α­νά­λα­φρος.

Ι­δέ­α-ε­πι­μέ­λεια

 

M­α­ρί­α Κα­ρα­χρή­στου   Ει­κα­στι­κός – K­α­λών Τε­χνών Φλω­ρεν­τί­ας,

Msc στον Aρ­χι­τε­κτο­νι­κό Σχε­δια­σμό ΠΘ

 

Χω­ρο­θε­τι­κή ε­πι­μέ­λεια  

 

Αθανάσιος Οι­κο­νό­μου Αρχιτέκτων Μηχανικός -Πτυχιούχος Α.Π.Θ.-Diploma of Higher Education in Architecture, University of Portsmouth, UK.