Πλαταιών και Προφ. Δανιήλ 3, Αθήνα
Τηλ.: 210 3467735