Η πρόσκληση αφορά στους Έλληνες κινηματογραφιστές που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό της φετινής διοργάνωσης των OSCAR, και ειδικότερα τα κριτήρια υπό τους τίτλους Α. ΟΡΙΣΜΟΣ και Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ του κανόνα αριθμός 13 (RULE THIRTEEN SPECIAL RULES FOR THE INTERNATIONAL FEATURE FILM AWARD), ο οποίος αναφέρεται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι κανόνες της 95ης διοργάνωσης είναι διαθέσιμοι εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής, καθώς και για την υποβολή στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου του ελληνικού κινηματογραφικού έργου το οποίο προτείνεται από τη χώρα μας ως υποψήφιο για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία οφείλουν να υποβάλουν την υποψηφιότητα της ταινίας τους απευθείας στο ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να αξιολογηθεί από την Επιτροπή που συγκροτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η Επιτροπή ακολούθως γνωμοδοτεί στον αρμόδιο Υφυπουργό, ο οποίος και εκδίδει την τελική Απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι προτάσεις τρίτων φορέων δεν παράγουν οποιεσδήποτε συνέπειες ούτε συνιστούν δέσμευση για την Επιτροπή του ΥΠΠΟΑ.

Η διαδικασία για την επιλογή του ελληνικού κινηματογραφικού έργου το οποίο προτείνεται από την Ελλάδα ως υποψήφιο για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους (πρώην βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας) καθορίζεται στο άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και εξειδικεύεται στη με αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/53689/01.06.2012 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Εκπροσώπηση της Ελλάδος στις διαδικασίες του βραβείου OSCAR» (ΦΕΚ Β΄ 1829).

Στη συγκεκριμένη Απόφαση ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Το κινηματογραφικό έργο, με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες του Βραβείου OSCAR ξενόγλωσσης ταινίας της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), προτείνεται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. μετά από γνώμη της Επιτροπής του επόμενου εδαφίου.

»Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και αποτελείται από επτά (7) μέλη εγνωσμένου κύρους, με ετήσια θητεία. Τα μέλη προέρχονται, κυρίως, από τον χώρο του κινηματογράφου και δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με υποψήφια ταινία.

»Η Επιτροπή παρέχει τη γνώμη της για την επιλογή του κινηματογραφικού έργου, το οποίο προτείνεται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ., προκειμένου να μετάσχει στις διαδικασίες του Βραβείου OSCAR ξενόγλωσσης ταινίας, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες της Ακαδημίας Κινηματογράφου για το Βραβείο OSCAR ξενόγλωσσης ταινίας».

Επιπλέον σημειώνεται ότι, ύστερα από τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον κανονισμό της Αμερικανικής Ακαδημίας κατά τα τελευταία έτη λόγω της πανδημίας, ταινίες για τις οποίες είχε προγραμματιστεί κατ’ αρχάς πρεμιέρα σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα και εν τούτοις διατέθηκαν αρχικά μέσω εμπορικής υπηρεσίας διανομής ροής (streaming service) ή μέσω βίντεο κατά παραγγελία (video on demand), πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για βραβείο της κατηγορίας Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 95η διοργάνωση των βραβείων OSCAR, υπό τους ακόλουθους όρους:

Οι συντελεστές να είναι σε θέση να παρέχουν στην Αμερικανική Ακαδημία αποδεικτικά (πρωτότυπα έγγραφα και αγγλική μετάφραση) σχετικά με τις κυβερνητικές διατάξεις αναστολής λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών, την αρχικά προγραμματισμένη προβολή σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα και τις συμφωνίες για διανομή ροής (streaming service) ή για βίντεο κατά παραγγελία (video on demand) που τελικά πραγματοποιήθηκε.

Οι ταινίες να πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον κανόνα 13 προβλέπονται τα εξής:

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ

Ως διεθνής ορίζεται η κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους (διάρκειας μεγαλύτερης των 40 λεπτών), της οποίας η παραγωγή λαμβάνει χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η γλώσσα των διαλόγων δεν είναι κατά κύριο λόγο (ήτοι σε ποσοστό άνω του 50%) η αγγλική. Ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και ταινίες ντοκιμαντέρ είναι επιλέξιμες.

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Η κινηματογραφική ταινία, η οποία υποβάλλεται, θα πρέπει να έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά όχι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2022 και όχι αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου 2022, καθώς και να προβάλλεται για τουλάχιστον επτά διαδοχικές ημέρες σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα, αποφέροντας έσοδα για τον παραγωγό και τον αιθουσάρχη.

Η κινηματογραφική ταινία πρέπει να διαφημίζεται και να προωθείται κατά την κυκλοφορία της στις αίθουσες με τρόπο που θεωρείται συνηθισμένος στις πρακτικές διανομής ταινιών μεγάλου μήκους. Δεν απαιτείται διανομή της ταινίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταινίες οι οποίες, σε οποιαδήποτε εκδοχή, θα τύχουν προβολής ή διανομής εκτός εμπορικής κινηματογραφικής αίθουσας νωρίτερα από την πρώτη προγραμματισμένη προβολή ή διανομή σε αίθουσα δεν θα είναι επιλέξιμες για το βραβείο της Ακαδημίας.

Το είδος προβολής ή διανομής εκτός αίθουσας που καθιστά την εκάστοτε κινηματογραφική ταινία μη επιλέξιμη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: καλωδιακή τηλεόραση, υπηρεσίες Pay per View / Video on Demand, διανομή DVD, διανομή από αεροπορική εταιρεία με σκοπό την προβολή εν πτήσει, μετάδοση μέσω διαδικτύου.

Η γλώσσα των αυθεντικών διαλόγων της κινηματογραφικής ταινίας θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο (ποσοστό άνω του 50%) διαφορετική από την αγγλική. Απαιτούνται ακριβείς, ευανάγνωστοι υπότιτλοι στην αγγλική γλώσσα.

Ο δημιουργικός έλεγχος της κινηματογραφικής ταινίας που υποβάλλεται θα πρέπει, πιστοποιημένα, να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των πολιτών ή των κατοίκων της χώρας η οποία την υποβάλλει.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή επιλογής δεν συμπεριλάβει επικαιροποιημένες ή/και ακριβείς πληροφορίες που σχετίζονται με την ιθαγένεια της ταινίας που έχει επιλεγεί, καθώς και με άλλα θέματα όπως οι λεπτομέρειες παραγωγής και οι πληροφορίες κυκλοφορίας, η ταινία αυτή θα κρίνεται μη επιλέξιμη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους είναι αρμόδια για να επιλύσει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα και τους κανονισμούς.

Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη και έγκυρη η συμμετοχή κινηματογραφικής ταινίας στη διαδικασία επιλογής της ελληνικής υποψηφιότητας για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ακόλουθα:

1. Αίτηση του παραγωγού, με πρωτότυπη υπογραφή, η οποία περιλαμβάνει τον ακριβή τίτλο της ταινίας, τη διάρκεια (οπωσδήποτε άνω των 40 λεπτών) και το είδος (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, ταινία κινουμένων σχεδίων).

2. Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας (το οποίο εκδίδεται, μετά από σχετική αίτηση, από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου), καθώς και στοιχεία των συντελεστών.

3. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η πρώτη, επίσημη κυκλοφορία της ταινίας έγινε για επτά διαδοχικές μέρες σε αίθουσα εμπορικού κινηματογράφου με εισιτήριο, ή, εναλλακτικά, και μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, μέσω διανομής ροής (streaming service) ή βίντεο κατά παραγγελία (video on demand).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Κινηματογραφίας και Ο/Α Μέσων της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ: tmkom@culture.gr, από την Παρασκευή 22 Ιουλίου, έως και την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποψηφιότητας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα ακολουθήσει ενημέρωση του αιτούμενου σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης.