Φραγκοκλησιάς και Γρανικού, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6805950, 210 6156300