Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 – 2025 το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» – Educational StudiesEvaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning” (ΦΕΚ 2283/τ.Β’ /10-5-2022).

-Έναρξη μαθημάτων τον προσεχή Σεπτέμβριο.
-Αιτήσεις έως 20 Ιουνίου.

Ο αριθμός των εισακτέων στο εν λόγω ΠΜΣ ορίζεται σε εβδομήντα (70) άτομα. Ως ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ορίζονται οι είκοσι (20) φοιτητές/φοιτήτριες. Υποψήφιοι/ υποψήφιες μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/τελειόφοιτες φοιτητές/φοιτήτριες, που θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (Σάββατο και Κυριακή, ενδεικτικά προγράμματα στην ιστοσελίδα) και  παρέχει πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 7123/τ.Β΄/31-12-2022). Ισχύουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής διδάκτρων με βάση τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://koin-pol-ekp.nured.uowm.gr/ Επίσης, στις περιπτώσεις αριστείας δίνεται υποτροφία παρακολούθησης του Επιμορφωτικού προγράμματος «Αξιολόγηση Μαθητών-μαθητριών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές» (ΚΕΔΙΒΙΜ, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση – Educational StudiesEvaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning».

 Αίτηση για υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν:

Απόφοιτοι/απόφοιτες Παιδαγωγικών Τμημάτων, πτυχιούχοι Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, Στρατιωτικών Σχολών και γενικά απόφοιτοι/απόφοιτες άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Στις κατηγορίες υποψηφίων περιλαμβάνονται:

  • εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων
  • εν δυνάμει και εν ενεργεία εργαζόμενοι/εργαζόμενες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όλων των ειδικοτήτων, που εμπλέκονται με φορείς Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης
  • εν ενεργεία και εν δυνάμει εργαζόμενοι/ εργαζόμενες που ασχολούνται με μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση σε ΙΕΚ, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, Σχολές Υγείας, Τουρισμού, Μουσεία, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΚΕΚ κλπ., και ειδικά προγράμματα ανέργων επιμορφούμενων επανακαταρτιζόμενων
  • εν ενεργεία και εν δυνάμει εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές/επιμορφώτριες των Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας και Προστασίας Πολίτη, Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης κλπ.
  • εν ενεργεία και εν δυνάμει οποιασδήποτε ειδικότητας, απόφοιτοι- απόφοιτες, εργαζόμενοι-εργαζόμενες σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που έχει σχέση με αξιολόγηση

Βασική προϋπόθεση υποψηφιότητας για το ΠΜΣ (για τις παραπάνω κατηγορίες) είναι η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου που πληροί τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

Οι διαλέξεις γίνονται εξ αποστάσεως (Σάββατο – Κυριακή) (με ανοικτή κάμερα) σε μια διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης. Σε όλες τις διαδικασίες εφαρμόζεται η νομοθεσία, ώστε να συνδυάζεται η παροχή εκπαιδευτικού έργου με τη νομοθεσία και τα δικαιώματα φοιτητών/φοιτητριών σε ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο. Οι ημερομηνίες, το ωρολόγιο  πρόγραμμα και ειδικότερα ζητήματα κοινοποιούνται πριν την έναρξη του εξαμήνου.

Για κάθε  μάθημα του ΠΜΣ  προβλέπεται συνδυαστική αξιολόγηση  που βασίζεται  σε: α)   συμμετοχή–παρατήρηση-προβληματισμούς και υποδειγματικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, που αντιστοιχεί στο 60% του τελικού βαθμού, και β) εργασία  διαθεματική – διεπιστημονική με συνδυασμό μαθημάτων σε άμεση συνεννόηση  με καθηγητές/καθηγήτριες των μαθημάτων, που αντιστοιχεί στο 40% του τελικού βαθμού. Η φοίτηση ολοκληρώνεται με την εκπόνηση υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας.

Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών  παρέχεται,  επιστημονικά, πολυσυλλεκτικό σύγχρονο υλικό, με αξιοποίηση βιβλιοθηκών διαφορετικών Πανεπιστημίων, επιμορφωτικές διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και περιοδικά για δημοσιεύσεις άρθρων φοιτητών/φοιτητριών. Επίσης,  ο/η φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να ωφεληθεί από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια του Πανεπιστημίου μας:  α) Κοινωνικής Πολιτικής και Δια βίου Εκπαίδευσης,  β) Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύμβουλο Σπουδών.  Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι το ΠΜΣ έχει δικό του επιστημονικό περιοδικό για αρθρογραφία φοιτητών-φοιτητριών. Το συγκεκριμένο περιοδικό είναι εγκεκριμένο από την Εθνική Βιβλιοθήκη με ISSN: 2945-2228. Από το προσεχές έτος 2024-2025 θα λειτουργεί και ο σύλλογος αποφοίτων του ΠΜΣ σε άμεση διασύνδεση με αγορά εργασίας και επιστημονικούς χώρους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Πληροφορίες εδώ.