Κ. Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερικής
Τηλ.: 210 8653300, 210 8679267