Τα «Σηµειώµατα στο περιθώριο» δηµοσιεύονται αρχικά στον περιοδικό τύπο, στο µεγαλύτερο µέρος τους στο περιοδικό Ο Νουµάς και, δευτερευόντως, στα περιοδικά Οι Νέοι, Καλλιτεχνία και Παντογνώστης, καλύπτοντας ένα διάστηµα δεκατεσσάρων ετών (1909-1923).

Στην Εισαγωγή του βιβλίου από τη Μάρα Ψάλτη προτείνεται η ανάγνωσή τους ως δυνητικών εγγραφών τριών διακριτών ηµερολογίων (σύστοιχων προς την τριπλή παλαµική ποιητική), εκτιµάται το ιδιαίτερο στίγµα και η θέση τους στην εργογραφία Παλαµά και αναπτύσσονται οι εκδοτικές αρχές που ακολουθούνται µε αναδροµή στις πρώτες δηµοσιεύσεις των κειµένων. Μετά το κύριο µέρος των 180 «Σηµειωµάτων» του Παλαµά, το οποίο συµπληρώνεται από Παράρτηµα µε αθησαύριστα σηµειώµατα, ακολουθεί η ενότητα των Σηµειώσεων µε επεξηγήσεις όρων και ονοµάτων, παραποµπή στις παλαµικές πηγές και σύνδεση των αναφεροµένων στα «Σηµειώµατα» µε άλλα παλαµικά κείµενα.

Από τη σηµερινή σκοπιά, στα «Σηµειώµατα στο περιθώριο» µοντέρνες δεν είναι µόνο οι απόψεις του Παλαµά, αλλά και η φόρµα µε την οποία µας παραδίδονται. Ο προγραµµατικά διακοπτόµενος και αποσπασµατικός χαρακτήρας των σηµειωµάτων, η συνεχής διαπλοκή βίου και έργου, οι εναλλαγές τόνου και η συσσώρευση ετερόκλητου υλικού αποτελούν στοιχεία που καθιστούν τα παλαµικά marginalia ιδιαίτερα ελκυστικά για τον σύγχρονο αναγνώστη. Αν ποιητικά είναι ο χαµηλόφωνος Παλαµάς των σύντοµων λυρικών ποιηµάτων εκείνος που φαίνεται να κερδίζει τις τελευταίες δεκαετίες το αναγνωστικό ενδιαφέρον, τότε κατ’ αναλογίαν και κριτικά µπορούµε να στραφούµε στον Παλαµά της συνεπτυγµένης ποιητικής, την οποία συνθέτουν τα σηµειώµατα αυτά, αρθρωµένης σπονδυλωτά σε παραδειγµατικά τεµνόµενες παραγράφους.

“Τολµώ να σηµειώσω στη φροντίδα και των γνώριµων και των αγνώριστων φίλων µου πως τα «Σηµειώµατα στο περιθώριο» σχετιζόµενα µε το ατύπωτο βιβλίο (αν θα τυπωθή) της «Ποιητικής µου» είναι για µένα σε πολλά η ποιητική µου η ίδια σε ό,τι µπορεί να κλείση γενικώτερα ή βραχυλογικώτερα εκφρασµένο. Ή, καλύτερα είναι τα «Σηµειώµατα στο περιθώριο» µια εισαγωγή στην «Ποιητική µου», καθώς είναι «Ο ∆ωδεκάλογος του Γύφτου» τα προπύλαια που µας µπάζουν στη «Φλογέρα του Βασιλιά». Στα σηµειώµατά µου αυτά βρίσκεται συγκεντρωµένο όλο σχεδόν το στοχαστικό µου σύνολο.” – Κωστής Παλαμάς