Στον εικο­στό πρώ­το αιώ­να, η επι­θυ­μία για κοι­νο­ποί­η­ση προ­σω­πι­κών στιγ­μών κερ­δί­ζει συ­νε­χώς έδα­φος, υπερ­βαί­νο­ντας, πολ­λές φο­ρές, την επι­θυ­μία για δι­α­σφά­λι­ση της ιδι­ω­τι­κό­τη­τας που χα­ρα­κτή­ρι­ζε πα­λαι­ό­τε­ρες επο­χές. Η ναρ­κισ­σι­στι­κή αυτο­προ­βο­λή, μέ­σω των social media και της selfie φω­το­γρα­φί­ας, θα μπο­ρού­σα­με να πού­με ότι στα­δι­α­κά εξο­στρα­κί­ζει τον πα­ρα­τη­ρη­τή Big brother και κα­θί­στα­ται ο ίδι­ος, έστω και πρό­σκαι­ρα, κυ­ρί­αρ­χος της δη­μό­σι­ας εικό­νας. Η προ­σω­πο­γρα­φία λοι­πόν, χω­ρίς να έπα­ψε πο­τέ να υπάρ­χει ως καλ­λι­τε­χνι­κό είδος, επα­να­φέ­ρει ζη­τή­μα­τα απει­κό­νι­σης του εαυ­τού και του άλ­λου και θέ­τει νέα ερω­τή­μα­τα σχε­τι­κά με τον ρό­λο της ως επι­κοι­νω­νι­α­κού μέ­σου. Επο­μέ­νως, κρί­νε­ται ση­μα­ντι­κή η με­λέ­τη της έν­νοι­ας και των ειδών της προ­σω­πο­γρα­φί­ας, ανά­λο­γα με τα μέ­σα ή τα υλι­κά δη­μι­ουρ­γί­ας της, της εικα­στι­κής προ­σέγ­γι­σής της στις δι­ά­φο­ρες πε­ρι­ό­δους της Ιστο­ρί­ας της Τέ­χνης, των δι­α­φο­ρε­τι­κών μορ­φών της και των θε­μα­τι­κών που προ­κύ­πτουν από αυτές. Στο ίδιο πλαί­σιο, είναι ση­μα­ντι­κή η δι­ε­ρεύ­νη­ση του ρό­λου του καλ­λι­τέ­χνη αλ­λά και της μορ­φής ή του ρό­λου του υπο­κει­μέ­νου που εγ­γρά­φει στο τέ­χνερ­γό του.

Πρόλογος – Επιμέλεια: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου

Shearer West – Πληροφορίες για τη συγγραφέα

Η Shearer West είναι Κα­θη­γή­τρια Ιστο­ρί­ας της Τέ­χνης στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Birmingham. Οι δη­μο­σι­εύ­σεις της πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα έρ­γα: The Image of the Actor: Verbal and Visual Representation in the Age of Garrick and Kemble, Fin de Siècle: Art and Society in an Age of Uncertainty, The Visual Arts in Germany 1890–1940 και την επι­μέ­λεια των βι­βλί­ων Visions of the «neue Frau»: Women and the Visual Arts in Weimar Germany (with Marsha Meskimmon), The Bloomsbury Guide to Art, The Victorians and Race και Italian Culture in Northern Europe in the Eighteenth Century

Ευαγγελία Διαμαντοπούλου

Η Ευαγγελία Διαμαντοπούλου  γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1958, δι­δά­σκει ως Λέ­κτο­ρας στον Το­μέα Πο­λι­τι­σμού, Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Επι­κοι­νω­νι­α­κών Εφαρ­μο­γών και Τε­χνο­λο­γί­ας και είναι μέ­λος του Ερ­γα­στη­ρίου Τε­χνών και Πο­λι­τι­στι­κής Δι­α­χεί­ρι­σης του Τμή­μα­τος Επι­κοι­νω­νί­ας και ΜΜΕ ΕΚ­ΠΑ. Τα μα­θή­μα­τα που δι­δά­σκει σε προ­πτυ­χι­α­κό και με­τα­πτυ­χι­α­κό επί­πε­δο αφο­ρούν ζη­τή­μα­τα όπως Ιστο­ρία της Τέ­χνης, Εικα­στι­κές Τέ­χνες και Επι­κοι­νω­νία, Δι­α­λε­κτι­κή της Εικό­νας, Ζη­τή­μα­τα Ευρω­πα­ϊ­κής Τέ­χνης, Θέ­μα­τα Νε­ό­τε­ρης και Σύγ­χρο­νης Ελ­λη­νι­κής Τέ­χνης, Καλ­λι­τε­χνι­κά πορ­τραί­τα, Ζη­τή­μα­τα Καλ­λι­τε­χνι­κής Δη­μι­ουρ­γί­ας. Τα ερευ­νη­τι­κά της εν­δι­α­φέ­ρο­ντα εστι­ά­ζο­νται σε θέ­μα­τα όπως Τέ­χνη και Επι­κοι­νω­νία, Τέ­χνη και κοι­νω­νία, Ζη­τή­μα­τα ταυ­τό­τη­τας στην καλ­λι­τε­χνι­κή δη­μι­ουρ­γία, Συμ­βο­λι­κός και Βι­ω­μέ­νος Χώ­ρος στις Εικα­στι­κές Τέ­χνες, Τέ­χνη και Παι­χνί­δι, Τέ­χνη και Ιστο­ρι­κή Μνή­μη. Το δη­μο­σι­ευ­μέ­νο συγ­γρα­φι­κό της έρ­γο πε­ρι­λαμ­βά­νει 4 μο­νο­γρα­φί­ες (2007: Ο Θε­ό­φι­λος στο Πή­λιο: Ζη­τή­μα­τα ζω­γρα­φι­κής σκη­νο­θε­σί­ας, εκ­δό­σεις Αλε­ξάν­δρεια, 2010: Η τέ­χνη του μπι­λι­άρ­δου: Ένα παι­χνί­δι με εικό­νες, εκ­δό­σεις Τα­ξι­δευ­τής, 2012:Η δι­μέ­τω­πη ταυ­τό­τη­τα του Γι­αν­νού­λη Χα­λε­πά, εκ­δό­σεις Τα­ξι­δευ­τής, 2019: Εκτός οικο­γε­νεί­ας: Επι­κοι­νω­νώ­ντας με την τέ­χνη του ξέ­νου, εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο) κα­θώς και 10 ερευ­νη­τι­κές ερ­γα­σί­ες σε ελ­λη­νι­κά και δι­ε­θνή δι­ε­πι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά και συλ­λο­γι­κούς τό­μους σε θέ­μα­τα τέ­χνης και πο­λι­τι­σμού.