Μεγίστης 18-20, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9579445, 210 9578384