Οχλοδοξία»
Ο ύστατος εφηβισμός ενός γηραλέου κόσμου.
Τα περίεργα και παράδοξα συμβεβηκότα άτινα παριστάνονται και ιστορούνται εις την σκηνήν δύνανται να προξενήσουν εις το φιλοθεάμον αθηναϊκόν κοινόν ρίγη διανοητικής συγκινήσεως.

Political correct:
Η ηθικολογία της αθεάτριστης διανόησης.
και ο αντίλογος της «Συνηγορίας υπέρ του μίσους».

Ερντoγάν:
ο πτωχός μικροπωλητής όστις έμελλε να ηγεμονεύσει.

Νεκροφιεστα:
Ο ύστατος ελιγμός ενός εκ των Σοστακόβιτς.
Αττικίζοντες μαρξιστές ηθοποιοί οίτινες εξαιρούν την αττικήν κωμωδίαν. O αισχρολόγιος υπερλεξικός όστις παρεκτρεπόμενος σεμνοτυφεί. Τραγελαφικόν ηχοϊστόρημα με τίτλον

«Ο απέθαντος Ρωμιός, το θλιβερόν φάσμα των Βαλκανίων». Εις την προθήκην της λαϊκής εντέχνου τραγουδοποιϊας μας εκθετουμεν τα ανεκτίμητα faux bijoux των γυναικείων συναισθημάτων. Να προσέλθετε εξ απαντος άπαντες διότι το ποιητικόν μας έργον θα παραστεί άπαξ, την 12/10/2019 εις τον πασίγνωστον μουσικόν κλωβόν Gagarin. Ανακοινώνουμεν εις εκλεκτόν φιλοθεάμον κοινόν της ημετέρας πρωτευούσης τη σύγχρονην σατιρικήν παράστασιν Οχλοδοξια.

Μερικοι εκ των τίτλων οίτινες θέλουν διαφωτίσουν το αθηναϊκον φιλοθεάμον κοινόν δια το περιεχόμενον της θεατρικής ιδιοφυούς σατιρικής παραστάσεως: “Οχλοδοξια.”


Φωτογραφία: © Γιώργος Φραγκίσκος