Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), ως διαχειριστής του «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ», σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος (Φ.Ε.Κ. 796/Β/06.10.1993) όπως έχει τροποποιηθεί ως προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 περ. β του άρθρου 5 (Φ.Ε.Κ. 125/Β/18.02.1998), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 μία υποτροφία για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, με τις εξής προϋποθέσεις:

Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οικονομικά αδύνατοι ταλαντούχοι σπουδαστές ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων Σχολών Δραματικής ή άλλης, συναφούς με αυτή, τέχνης και με ειδικότητες που προάγουν τη θεατρική τέχνη γενικότερα, όπως ιδίως του ηθοποιού, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, μηχανικού σκηνής, φωτιστή, ηχολήπτη, φροντιστή, μακιγιέρ, κατασκευαστή μασκών και περουκών, υπεύθυνου μουσικής τεχνολογίας (Sound Design), οδηγού σκηνής (Stage Manager) και υπεύθυνου καλλιτεχνικής παραγωγής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο) της σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει ή βεβαίωση σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν, καθώς και βεβαίωση αποδοχής ή εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη σχολή που έχουν επιλέξει για μετεκπαίδευση. Αποκλείονται όσοι υποψήφιοι λαμβάνουν παράλληλα και για το ίδιο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε υποτροφία για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες ή να έχουν ελληνική καταγωγή, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητας τους από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία τους έχει τυχόν απονεμηθεί στο παρελθόν.

Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων πραγματοποιείται χωρίς διαγωνισμό, με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Υποτροφιών.

Η μηνιαία χορηγία θα ανέρχεται στο ποσό των 1.200 ευρώ.

Εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά τους.

Για την παραλαβή των αιτήσεων και για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Θουκυδίδου 13, Πλάκα) και στο τηλέφωνο 210 3221335. Η αίτηση για την συμμετοχή και η προκήρυξη είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του ΜΙΕΤ, www.miet.gr.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Δραματικό Τμήμα του Ωδείου Αθηνών, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στα γραφεία της κοινωφελούς περιουσίας (Θουκυδίδου 13, 10558 Αθήνα), και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 18/07/2023 έως και 06/08/2023.

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Διεύθυνση: Θουκυδίδου 13, 105 58 Αθήνα
Επικοινωνία: Γραμματεία ΜΙΕΤ- Ιουλία Βασιλάκη
τηλ. 210 3221 335, 210 3227 073,
e-mail: info@miet.gr, ioulia.vassilaki@miet.gr
(Αποστολή με κούριερ ή κατάθεση στη Γραμματεία του Ιδρύματος Δευτέρα – Παρασκευή 9.30 – 15.30).