Πεντέλης και Σαπφούς 22, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6130761