Μέγαρο Διομήδη, 3ης Σεπτεμβρίου 146
Τηλ.: 210 8807804