Στην έκθεσή του με τίτλο «Γλυπτική» ο Φώτης Ραφτόπουλος παρουσιάζει μια σειρά από πρόσφατα (2009-2011) γλυπτά διαφορετικών

μεγεθών και υλικών καθώς και μια βιντεοεγκατάσταση.

Τα γλυπτά έχουν έντονα βιομορφικό χαρακτήρα που η βιντεοεγκατάσταση συνεπικουρεί και αναδεικνύει. Ο βιομορφικός τους χαρακτήρας είναι «οργανικός» με την φιλολογική του σημασία, δηλαδή η μορφή είναι εγγενής στο υλικό και αναπτύσσεται εκ των έσω διερευνώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Η διαλεκτική σχέση μεταξύ υλικού και μορφής και η χρήση των νέων τεχνολογιών και υλικών αποτελούν το πεδίο έρευνας και τον πυρήνα της  προβληματική της παρούσας δουλειάς του καλλιτέχνη.

Πρόκειται για μια αισθητική κατάφαση σε σκοτεινούς καιρούς.

Κύριλλος Σαρρής