Το τέλος ενός κόσμου και η αρχή μιας καινούργιας, αβέβαιης ε­πο­χής. Μεγάλες πόλεις της Ευρώπης κείτονταν σε ερείπια, με τους κα­­­τοίκους τους αποδεκατισμένους, πεινασμένους, εκτοπισμένους· η εκ­­δικητική μα­νία που σάρωνε την ευρωπαϊκή ήπειρο και την ανατο­λική Ασία δεν μείωνε την ευφορία της απελευθέρωσης—το αντίθετο· νέα καθε­στώ­τα ξεφύτρωναν με ρυθμούς πρωτοφανείς, σπεύ­δο­ντας να κα­­λύ­ψουν τα κενά που άφησε ο πόλεμος· οι λαοί, όσο και αν απο­ζη­τού­σαν την κανονικότητα, άλλο τόσο δεν ήταν διατεθειμένοι να ξα­να­ζήσουν τα προπολεμικά πολιτικά και οικονομικά συστήματα, την πα­λιά τάξη πραγ­­­μάτων—με αποτέλεσμα να πυροδοτούνται νέες συγ­κρού­σεις, αλ­­λά και να δημιουργούνται νέοι θεσμοί· κι έτσι, το 1945 δρο­μολογή­θη­κε ο σύγ­χρονος κόσμος ό­πως τον γνω­ρί­ζου­με.

«Η ιστορία του 1945 είναι κατά μερικούς τρόπους πανάρχαιη. Οι αρ­χαίοι Έλληνες γνώριζαν καλά την ολέθρια δύναμη της δίψας για εκδί­κη­ση και οι τραγωδοί τους δραματοποίησαν τους τρόπους με τους ο­ποίους οι αιματηρές διαμάχες μπορούσαν να υπερνικηθούν με τους κα­νόνες δικαίου: Δίκη αντί για βεντέτα. Κι έπειτα η ιστορία, στην Ανα­το­λή όχι λιγότερο απ’ ό,τι στη Δύση, βρίθει από οράματα για “νέο ξε­κί­νημα”, για τη μετατροπή των ερειπωμένων τόπων που άφησε πί­σω του ο πόλεμος σε ανοιχτά εργοτάξια ανοικοδόμησης κοινωνιών βα­σι­σμένων σε καινούργια ιδεώδη, που συχνά δεν ήταν και τόσο καινούρ­για όσο τα θεωρούσε ο κόσμος». – Ian Buruma