Ι. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η δημόσια ακρόαση θα πραγματοποιηθεί για την κάλυψη έως τεσσάρων (4) θέσεων στη Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οι επιτυχόντες χορωδοί θα απασχοληθούν στην Εθνική Λυρική Σκηνή με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος μονωδίας από ωδείο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΙΙ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ακρόαση θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση, στην οποία θα δηλώνουν και τις άριες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν κατά τα κατωτέρω υπό ΙΙΙ, και να επισυνάψουν βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφία και τους τίτλους σπουδών τους.

Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη δήλωση συγκατάθεσης. Πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης προτείνεται να συμβουλευτούν την Πολιτική Βιογραφικών της ΕΛΣ. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocol@nationalopera.gr και ερωτήματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση biza@nationalopera.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 στις 14.00.

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις οι οποίες θα σταλούν εκπρόθεσμα, μετά την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ΕΛΣ δεσμεύεται για την τήρηση απόλυτης εχεμύθειας ως προς τα προσωπικά δεδομένα. Πρόσβαση στις αιτήσεις θα έχουν αποκλειστικά τα πρόσωπα εντός της ΕΛΣ που έχουν εξουσιοδότηση για αυτό και κανένας τρίτος.

ΙΙΙ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει:

  1. Mία άρια από όπερα του W. A. Mozart
  2. Μία άρια δικής τους επιλογής
  3. Μία άρια σε διαφορετική γλώσσα από τις δύο προηγούμενες (κατά προτίμηση γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά ή αγγλικά)
  4. Ένα τραγούδι ή άρια από όπερα ή οπερέτα στα ελληνικά
  5. Χορωδιακά έργα που μπορούν να βρουν σε αυτόν τον σύνδεσμο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να τραγουδήσουν μόνοι τους τη μελωδική γραμμή της φωνής τους και να προσαρμοστούν σε φωνητικό ensemble a cappella.

IV. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις ενώπιον επιτροπής, ως εξής:

ΦΑΣΗ Α΄

  1. Σολιστικό τραγούδι
  2. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο να εκτελέσει συγκεκριμένες μουσικές εντολές από τον μαέστρο (χρωματισμοί έντασης, tempo κλπ.) σε γνωστά μουσικά αποσπάσματα είτε από τις προετοιμασμένες άριες είτε από τα χορωδιακά έργα που ορίζονται παραπάνω υπό ΙΙΙ.5

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από την Α΄ φάση θα παρακολουθήσουν μία μουσική πρόβα στην οποία θα διδαχθούν και θα σημειώσουν πληροφορίες για τα χορωδιακά έργα στα οποία θα εξεταστούν στη Β΄ φάση.

ΦΑΣΗ Β΄

Οι υποψήφιοι θα κριθούν:

  1. Σε σολιστικό τραγούδι
  2. Στην ταχύτητα εκμάθησης άγνωστου μουσικού κειμένου (είτε με prima vista ανάγνωση είτε με ακουστική μνήμη)
  3. Σε χορωδιακό τραγούδι σε φωνητικό ensemble a cappella των έργων που θα έχουν διδαχθεί ομαδικά στη μουσική πρόβα που προαναφέρθηκε.

V. Η Α΄ φάση της ακρόασης θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Χορωδίας του ΚΠΙΣΝ την Τρίτη 18 Ιουνίου μεταξύ 13.00-18.00, την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρες 14.00-18.00 και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 μεταξύ 13.00-18.00, εάν χρειαστεί, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από την ΕΛΣ για την ακριβή μέρα και ώρα εξέτασής τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024.

Όσοι προκριθούν στη Β΄ φάση θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μία μουσική δοκιμή στην Αίθουσα Χορωδίας του ΚΠΙΣΝ το Σάββατο 22 Ιουνίου 2024 και ώρες 14.00-17.00.

Η τελική εξέταση της Β΄ φάσης θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρες 12.00-18.00, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η επιτροπή ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία, ενώ η ακρόαση ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.

VI. Κατόπιν ολοκλήρωσης της δημόσιας ακρόασης, πλέον των επιτυχόντων χορωδών, θα ανακοινωθούν επιλαχόντες.

Η απόφαση με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες θα ανακοινωθεί μέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣ.

Επισημαίνεται ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη ή με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία με Χορωδούς που θα συμμετάσχουν στην ως άνω ακρόαση.

Για την πρόσληψη στην ΕΛΣ απαιτείται να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, άδεια εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού κλπ.), καθώς και να υπάγονται φορολογικά στην Ελλάδα.

Στους επιτυχόντες Χορωδούς θα γνωστοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας. Οι επιτυχόντες οφείλουν εντός δεκαπέντε ημερών από την παραπάνω γνωστοποίηση να δηλώσουν ότι αποδέχονται την πρόσληψή τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα απευθυνθεί στους επιλαχόντες κατά τη σειρά κατάταξής τους.

VII. Επισημαίνεται ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καλύψει έκτακτες ανάγκες οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν σε μελλοντικές παραγωγές, μέσω συνεργασιών ορισμένου χρόνου με τους συμμετέχοντες στην παρούσα δημόσια ακρόαση.

Photo credit: A. Simopoulos