Κύπρου 61, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6824940
FAX: 210 6811708
e-mail: info@kodaly.gr