Σεβαστείας και Ν. Ελβετίας 34, Βύρωνας
Τηλ.: 210 7645310, 210 7662066