Μόνιμη έκθεση αερολιμένα και άλλες περιοδικές εκθέσεις
Επίπεδο αφίξεων, είσοδος 1, Σπάτα
Τηλ.: 210 3530000
E-mail: airport_info@aia.gr