Βεντούρη και Μεσογείων 232, Χολαργός
Τηλ.: 210 6525122