Γ’ Σεπτεμβρίου 144 και Μαγνησίας 5, Αθήνα
Τηλ.: 210 8233125