Η ΕΤΕΠΑΜ (Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης Μνημείων ) είναι μία πανελλήνια επιστημονική

εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε το 2004, με σκοπό την προώθηση και εδραίωση της ιδέας ότι η αναστήλωση και αξιοποίηση των μνημείων διενεργείται μέσα σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο αρχών και τεχνικών με στόχο την διάσωση της αυθεντικότητας και δομικής συγκρότησης του ιστορικού κτίσματος και παράλληλη διαφύλαξη και ανάδειξη των αξιών του. Σ’ αυτό το πλαίσιο προωθεί την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου τόσο πάνω στα θέματα φιλοσοφίας των επεμβάσεων, όσο και σ’ αυτά της τεχνολογικής έρευνας.

Στο αντικείμενο του Συνεδρίου εμπίπτουν τα σχετικά με την Αναστήλωση των ιστορικών κτισμάτων (και των λειψάνων τους) ζητήματα, που αφορούν:

α) στην φιλοσοφία και μεθοδολογία των επεμβάσεων,
β) στη σεισμική επικινδυνότητα των μνημείων
γ) στην τεχνολογική έρευνα (τεκμηρίωση, τεχνικές, υλικά κλπ) και εφαρμογή
δ) στην ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.