Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Υποτροφίες Μαρία Κάλλας προκηρύσσει Διαγωνισμό Λυρικού Τραγουδιού για την απονομή μίας υποτροφίας τελειοποίησης σπουδών επιπέδου Bachelor ή Master σε αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας έως 27 ετών οι γυναίκες και έως 29 ετών οι άνδρες, που έχουν γίνει δεκτοί ή θα έχουν γίνει δεκτοί μέχρι τον Ιούλιο 2021 από τη Σχολή στην οποία προγραμματίζουν να φοιτήσουν. Υποτροφία δεν μπορούν να λάβουν υποψήφιοι που λαμβάνουν για το ίδιο διάστημα όμοια υποτροφία από άλλο φορέα.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2021 | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ

1) Η υποτροφία χορηγείται για τελειοποίηση σπουδών επιπέδου Bachelor ή Master σε αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού. Δεν χορηγείται υποτροφία για εξ αποστάσεως παρακολούθηση σπουδών, ούτε παρέχεται αναβολή της υποτροφίας για άλλο ακαδημαϊκό έτος. Δεν χορηγείται υποτροφία σε υποψήφιο που έχει εξασφαλίσει όμοια υποτροφία από άλλο φορέα.
2) Οι υποψήφιοι θα πρέπει: Οι γυναίκες να έχουν γεννηθεί από το 1994 και μετά (έως 27 ετών). Οι άνδρες να έχουν γεννηθεί από το 1992 και μετά (έως 29 ετών)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Για τη συμμετοχή τους στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Μαΐου 2021 στη Γραμματεία του Σωματείου [email protected] τα πιο κάτω δικαιολογητικά καθώς και link με απλή βιντεοσκόπησή τους σε 2 από τις επιβεβλημένες άριες με συνοδεία πιάνου. Τα δικαιολογητικά και η βιντεοσκόπηση θα πρέπει να αποσταλούν συγχρόνως και οι υποψήφιοι να λάβουν επιβεβαίωση από τη Γραμματεία για την παραλαβή τους. (T. 210 7282 566-567).

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού στην πρώτη φάση, θα ενημερωθούν εγκαίρως προσωπικά για τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής της τελικής φάσης του Διαγωνισμού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ

1) Αίτηση υποψηφιότητος του Διαγωνισμού συμπληρωμένη ευανάγνωστα. (βλ. Αίτηση Υποψηφιότητος)
2) Δακτυλογραφημένο συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (σε 1 σελίδα), όπου να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, οι μέχρι τούδε μουσικές σπουδές και δράσεις του και η προοπτική σπουδών για το 2021-2022. Να δηλώνονται υπεύθυνα όλες οι υποτροφίες που τυχόν έχει λάβει ο υποψήφιος (φορέας, έτος) καθώς και το εάν έχει υποβάλει αίτηση για υποτροφία ή ανανέωση υποτροφίας και σε ποιό φορέα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
3) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (δύο όψεις).
4) Δίπλωμα Μονωδίας ή βαθμολογία Ωδείου για το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (επιπέδου Διπλώματος) στη Μονωδία.
5) Βεβαίωση εγγραφής των υποψηφίων στη Μουσική Σχολή του εξωτερικού για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (εάν ήδη φοιτούν), ή βεβαίωση αποδοχής τους από τη Σχολή στην οποία πρόκειται να φοιτήσουν. Σε περίπτωση που θα λάβουν μέρος σε καταταρκτήριες εξετάσεις, να δηλώνουν πότε έχει ορισθεί η ακρόαση και πότε θα γνωρίζουν εάν έχουν γίνει δεκτοί (μέχρι Ιούλιο 2021).

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση υποτροφίας Μαρία Κάλλας