Κανελοπούλου (κοντά στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ), Ελευσίνα