Από τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορεί το μυθιστόρημα Επιβολή, Η Τριλογία της Νότιας Ζώνης II του Τζεφ Βάντερμιερ σε μετάφραση Μιχάλη Μακρόπουλου.

Στην περιοχή Χ –έναν τόπο όπου πλα­νιέ­ται μια αίσθηση απει­λής, ένα αόρατο σύνορο τον περι­βάλ­λει και κάθε σημάδι πολι­τι­σμού έχει μυστη­ριω­δώς εξα­φα­νι­στεί– η μονα­δική ανθρώ­πινη επέμ­βαση είναι μια σειρά από απο­στο­λές υπό την επι­στα­σία μιας κυβερ­νη­τι­κής υπη­ρε­σίας, της Νότιας Ζώνης, τόσο μυστι­κής που έχει σχε­δόν ξεχα­στεί. Ύστερα από την κατα­στρο­φική δωδέ­κατη απο­στολή, που εξι­στο­ρεί­ται στον Αφα­νι­σμό (το πρώτο μέρος της τρι­λο­γίας, που έχει ήδη κυκλο­φο­ρή­σει), η υπη­ρε­σία βρί­σκε­ται σε πλήρη ατα­ξία. Ο Τζον Ροντρί­γκεζ (ο «Έλεγ­χος») είναι ο νεο­διό­ρι­στος επι­κε­φα­λής της Νότιας Ζώνης. Με τη βοή­θεια μιας δύσπι­στης αλλά απελ­πι­σμέ­νης ομά­δας, και αφού διε­νερ­γεί μια σειρά από απο­γοη­τευ­τι­κές ανα­κρί­σεις, ανα­κα­λύ­πτει πλή­θος κρυμ­μέ­νων σημειώ­σεων και παρα­κο­λου­θεί ώρες ολό­κλη­ρες βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νου, βαθύ­τατα ανη­συ­χη­τι­κού υλι­κού, ο Έλεγ­χος αρχί­ζει να εισ­δύει στα μυστικά της Περιο­χής Χ. Με κάθε ανα­κά­λυψη, όμως, βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με τρο­με­ρές αλή­θειες για τον εαυτό του και την υπη­ρε­σία που έχει δώσει όρκο να υπη­ρε­τεί.

Στην Επι­βολή, το δεύ­τερο βιβλίο της Τρι­λο­γίας της Νότιας Ζώνης του Τζεφ Βάντερ­μιερ, απα­ντώ­νται τα πιο ανη­συ­χη­τικά ερω­τή­ματα σχε­τικά με την Περιοχή Χ… μα οι απα­ντή­σεις είναι κάθε άλλο παρά καθη­συ­χα­στι­κές.

Ο Τζεφ Βάντερμιερ είναι βραβευμένος μυθιστοριογράφος, ανθολόγος και εκδότης. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε είκοσι γλώσσες και διηγήματά του έχει συμπεριληφθεί στη συλλογήAmerican Fantastic Tales της Library of America και σε πολλές ετήσιες ανθολογίες. Αρθρογραφεί στη Washington Post, στη New York Times Book Review, στους Los Angeles Times, στον Guardian, κ.α. Μεγάλωσε στα νησιά Φίτζι και τώρα ζει, με τη σύζυγό του, στο Ταλαχάσι της Φλόριντα.